Pendahuluan

Kompetensi

Latihan

Tes


Tim


Dilihat: 24136
Diunduh: 245

 

Kata Berimbuhan

 

Di dalam setiap paragraf pasti ditemukan kata bermbuhan. Berikut ini ditampilkan macam-macam kata berimbuhan.

1. Prefiks (awalan)

a. prefiks di- (contoh: dibawa, dipandang)

b. prefiks ter- (contoh: terlihat, terpandai, tertidur)

c. prefiks se- (contoh: serumah, seindah, sesudah)

d. prefiks ke- (contoh: kelima, kekasih)

e. prefiks pe- (contoh: pelari, penyair)

f. prefiks per- (contoh: perdalam, pertiga, pertuan)

g. prefiks me- (contoh: membesar, menepi, meraba) h. prefiks ber- (contoh: bersawah, beranak, beribu)

2. Sufiks (akhiran)

a. sufiks -kan (contoh: membersihkan, menduakan, mendewakan)

b. sufiks -i (contoh: mendatangi, diobati)

c. sufiks -an (contoh: undangan, bulanan, lapangan)

d. sufiks -nya (contoh: bajunya, buruknya, kencangnya)

e. sufiks -man; wan, wati (contoh: seniman, seniwati, wartawan, karyawati)


Di dalam setiap paragraf pasti ditemukan kata bermbuhan. Berikut ini ditampilkan macam-macam kata berimbuhan.

 3. Gabungan imbuhan

a. gabungan me -kan (contoh: meninggikan)

b. gabungan di -kan (contoh: didengarkan)

c. gabungan memper -kan (contoh: memperundingkan)

d. gabungan diper -kan (contoh: diperdebatkan)

e. gabungan mem + per + i (contoh: memperbaiki)

f. gabungan di + per + i (contoh: dipelajari)

g. gabungan ber -an (contoh: berpelukan)

h. gabungan ber -kan (contoh: bersandikan)